top of page

VEOSEKINDLUSTUSE KLAUSLID (A)

KAETUD RISKID

Riskid

1. See kindlustus katab kõik kindlustatud objekti kadumise või kahjustumisega seotud riskid, välja arvatud klauslites 4, 5, 6 ja 7 toodud juhtumid.

Üldavarii

2. See kindlustus katab üldavarii ja hädaolukorras päästmise tasusid, mida on korrigeeritud või mis on määratud vastavalt veolepingule ja/või kohaldatavale õigusele ja praktikale, ning on tehtud eesmärgiga vältida mis tahes kahju või seoses mis tahes kahju vältimisega, kui punktides 4, 5, 6 ja 7 ei ole sätestatud teisiti.

Kokkupõrkeklausel „mõlemad on süüdi“

3. See kindlustus kaitseb kindlustatud isikut kõigi kindlustatud riskide puhul vastutuse eest, mis tuleneb veolepingu kokkupõrkeklauslist „mõlemad on süüdi“. Nimetatud klauslist tuleneva vedaja nõude korral on kindlustatud isik kohustatud teavitama kindlustusandjat, kellel on õigus omal kulul kaitsta kindlustatud isikut selle nõude eest.

 

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

4. Käesolev kindlustus ei kata kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

4.1 kindlustatud isiku tahtlik üleastumine;

4.2 kindlustusobjekti tavaline leke, tavaline kaalu või mahu vähenemine või tavaline kulumine;

4.3 kindlustusobjekti puudulik või sobimatu pakend või kindlustusobjekti ettevalmistamine selleks, et pidada vastu kindlustatud veo käigus aset leidvatele tavalistele vahejuhtumitele, kui pakkimise või ettevalmistamise viib läbi kindlustatud isik või tema töötaja või enne käesolevate eritingimuste lisamist kindlustuslepingule (käesolevate klauslite mõistes tähendab „pakkimine“ ka konteinerisse paigutamist ja „töötajate“ all ei peeta silmas sõltumatuid töövõtjaid);

4.4 kindlustusobjektile omane puudus või kindlustusobjekti olemus;

4.5 viivitus, isegi kui selle põhjustas kindlustusrisk (v.a punkti 2 alusel tasumisele kuuluvad kulud);

4.6 aluse omanike, juhtivtöötajate, prahtijate või kasutajate maksejõuetus või finantsraskused olukorras, kus kindlustusobjekti laadimisel aluse pardale oli kindlustatud isik teadlik või oleks tavapärase majandustegevuse raames pidanud olema teadlik sellest, et maksejõuetus või finantsraskused võivad takistada reisi normaalset kulgu. Käesolevat välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt;

4.7 otseselt või kaudselt relva või sõjaotstarbelise aatomi- või tuumaseadme või -reaktsiooni või radioaktiivse jõu või aine kasutamine;

5.

5.1 Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mis tuleneb: 5.1.1 aluse või veesõiduki meresõidukõlbmatusest või aluse või veesõiduki sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustatud isik on meresõidukõlbmatusest või sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti alusele või veesõidukile laaditakse;

5.1.2 konteineri või transpordivahendi sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustusobjekti laadimine konteinerisse või transpordivahendile toimub enne käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingusse või kui seda teostab kindlustatud isik või tema töötaja, olles sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti konteinerisse või transpordivahendile laaditakse;

5.2 Klauslis

5.1.1 sätestatud välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt.

5.3 Kindlustusandja ei võta endale mingit vastutust juhul, kui laeva merekõlbulikkuse ja kindlustusobjekti sihtkohta vedamiseks sobivuse kohta antud kinnitused ei vasta tõele.

 

6. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

6.1 sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või eeltoodust tulenevad siserahutused või vaenuliku võimu või selle vastu suunatud vaenulik akt;

6.2 vangistamine, arestimine, konfiskeerimine või kinnipidamine (välja arvatud piraatlus) või mainitud tegevuse tagajärg või katse;

6.3 mahajäetud miin, torpeedo, pomm või muu sõjarelv.

 

7. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

7.1 streikija, töötaja töösulu ajal, töölis- või rahvarahutusest või mässust osa võttev isik;

7.2 streik, töösulg, töölis- või rahvarahutused või mäss;

7.3 terroriakt, mis on pandud toime isiku poolt, kes on tegutseb organisatsiooni nimel või on seotud organisatsiooniga, mis sooritab tegevusi, mille eesmärgiks on jõu või vägivallaga kukutada seaduslik või ebaseaduslik valitsus või mõjutada seda;

7.4 isik, kes tegutseb poliitilistel, ideoloogilistel või usulistel kaalutlustel.

 

KESTVUS

Veoklausel

8.

8.1 Vastavalt punktile 11 hakkavad käesolevad kindlustustingimused kehtima alates ajast, mil kindlustusobjekt esmakordselt paigutatakse lattu või ladustamispaika (kindlustuslepingus nimetatud kohas) selle viivitamatuks laadimiseks transpordivahendisse või -vahendile veo alustamiseks, need kindlustustingimused kehtivad tavapärase veo ajal ja nende kehtivus lõppeb

8.1.1 niipea kui kindlustusobjekt on kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas asuvas lõpplaos või lõplikus ladustamispaigas asuvalt transpordivahendilt maha laaditud, või

8.1.2 niipea kui kindlustusobjekt on maha laaditud transpordivahendilt enne kindlustuslepingus nimetatud sihtkohta jõudmist või kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas muus laos või ladustamispaigas, mida kindlustatud isik või tema töötaja on otsustanud kasutada kindlustusobjekti erakorraliseks ladustamiseks või kindlustusobjekti jagamiseks või jaotamiseks, või

8.1.3 kui kindlustatud isik või tema töötajad otsustavad kasutada transpordivahendit või konteinerit kindlustusobjekti erakorraliseks veoks või ladustamiseks, või

8.1.4 60 päeva möödumisel kindlustusobjekti mahalaadimisest aluselt lõppsadamas, olenevalt sellest, mis toimub kõige varem.

8.2 Kui pärast aluselt mahalaadimist lõppsadamas, ent enne käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse lõppemist, saadetakse kindlustusobjekt sihtkohta, kuhu edastamine ei ole kindlustatud, siis käesolevad kindlustustingimused, mille lõpetamise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4, ei kehti kauem kui alustatakse kindlustusobjekti esmakordset vedu vastavasse muusse sihtkohta.

8.3 Käesolevad kindlustustingimused kehtivad (nende lõppemise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4 ja punkti 9) kindlustatud isikust sõltumatult tekkinud viivituse, kõrvalekalde, sunniviisilise lossimise, ümbersuunamise või ümberlaadimise ajal ja veo katkestamise ajal seoses veolepinguga vedajale antud õiguse kasutamisega.

 

Veolepingu lõppemine

9. Kui kindlustatud isikust mitteolenevatel põhjustel lõpeb veoleping sadamas või kohas, mis ei ole veolepingus sätestatud või kui vedu lõpeb enne kindlustusobjekti mahalaadimist vastavalt punktile 8, siis lõpeb ka käesolev kindlustuskaitse, kui kindlustusandjat ei teavitata viivitamatult ega taotleta kindlustuskaitse jätkumist, ent kui seda tehakse, siis jääb kindlustuskaitse jõusse ning kindlustusandjal on seejuures õigus nõuda täiendava kindlustuspreemia tasumist,

9.1 kuni kindlustusobjekti müümiseni ja toimetamiseni ettenähtud sadamasse või kohta või, kui pole kokku lepitud teisiti, kuni 60 päeva möödumiseni kindlustusobjekti jõudmisest ettenähtud sadamasse või kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem, või

9.2 kui kindlustusobjekt saadetakse nimetatud 60-päevase perioodi (või poolte vahel kokkulepitud pikema perioodi) jooksul kindlustuslepingus sätestatud sihtkohta või muusse sihtkohta, kuni kindlustuskaitse lõpeb vastavalt punktis 8 sätestatule.

 

Reisi muutmine

10.

10.1 Kui pärast käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingule muudab kindlustatud isik sihtkohta, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada kindlustusandjat ning leppida kokku uutes tasumäärades ja tingimustes. Kui kahjujuhtum leiab aset enne vastava kokkuleppe sõlmimist, siis kehtib kindlustuskaitse vaid juhul, kui kindlustuskaitset oleks saanud pakkuda ärilistel alustel mõistliku turuhinnaga ja mõistlikel turutingimustel.

10.2 Kui alustatakse kindlustusobjekti vedu vastavalt käesolevatele kindlustustingimustele (kooskõlas punktiga 8.1), ent kindlustatud isiku või tema töötajate teadmata suundub laev teise sihtkohta, siis loetakse käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse algusajaks siiski kõnealuse veo algushetk.

 

NÕUDED

 

Kindlustushuvi

11.

11.1 Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt hüvitise saamiseks peab kindlustatud isikul olema kindlustusobjekti suhtes kindlustushuvi kahju tekkimise ajal.

11.2 Vastavalt punktile 11.1 on kindlustatud isikul õigus saada hüvitist kindlustusperioodil tekkinud kindlustatud kahju eest ka juhul, kui kahju tekkis enne kindlustuslepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui kindlustatud isik oli kahjust teadlik, ent kindlustusandja mitte.

 

Saatekulud

12. Kui käesolevate kindlustustingimustega hõlmatud riski realiseerumise tõttu lõppeb kindlustatud vedu mitte selles sadamas või kohas, kuhu kindlustusobjekti vedu käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustatud on, hüvitab kindlustusandja kindlustatud isikule kõik viimase poolt nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused seoses kindlustusobjekti mahalaadimise, ladustamise ja toimetamisega sihtkohta, kuhu tema toimetamine kindlustatud on. Punkti 12 suhtes – seda ei kohaldada üldavarii ega hädaolukorras päästmise puhul – kohaldatakse punktides 4, 5, 6 ja 7 sätestatud välistavaid tingimusi ja see ei sisalda tasu, mis tuleneb kindlustatud isiku või tema töötaja süülisest käitumisest, hooletusest, maksejõuetusest või finantsraskustest.

 

Täielik konstruktsiooniline kahju

13. Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt ei kuulu hüvitamisele täielik konstruktsiooniline kahju, välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt hüljatakse mõistlikult seetõttu, et tema täielik kahju näib olevat vältimatu, või seetõttu, et kindlustusobjekti remontimise, taastamise ja sihtkohta toimetamise kulu ületab tema väärtuse sihtkohta jõudmise hetkel.

 

Täiendav väärtus

14.

14.1 Kui kindlustatud isik kindlustab käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustusobjekti täiendava väärtuse, siis suurendatakse kindlustusobjekti kokkulepitud väärtust käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kogusummani ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kahju ja vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta.

14.2 Täiendava väärtuse kindlustuse korral kehtivad alltoodud tingimused: Kindlustusobjekti kokkulepitud väärtus loetakse võrdseks esmase kindlustuslepingu tingimustes sätestatud kogusummaga ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kindlustusobjekti kahju ja kindlustuslepingus sätestatud vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta.

 

KINDLUSTUSE ULATUS

15. Käesolev kindlustus:

15.1 kaitseb kindlustatud isikut, sealhulgas isikut, kes sõlmis kindlustuslepingu või kelle nimel kindlustusleping sõlmiti või volitatud isikut;

15.2 ei laiene ega ulatu vedajale või muule valdajale.

 

KAHJU VÄHENDAMINE

Kindlustatud isiku kohustus

16. Kindlustatud isik ja tema töötajad ja agendid on kohustatud käesoleva lepingu kohaselt hüvitamisele kuuluva kahju suhtes:

16.1 rakendama mõistlikke abinõusid kahju vältimiseks või vähendamiseks ja

16.2 tagama vedajate, valdajate või muude kolmandate isikute õiguste säilimise ja kasutamise ning kindlustusandja hüvitab kindlustatud isikule lisaks käesolevate tingimuste kohaselt hüvitamisele kuuluvale kahjule kõik nende kohustuste täitmisel nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused.

 

Loobumine

17. Kindlustatud isiku või kindlustusandja rakendatud abinõusid eesmärgiga kindlustusobjekt päästa, seda kaitsta või see taastada ei loeta poolte õiguste eiramisest või nende muul moel piiramisest loobumiseks ega poolte õiguste eiramise või nende muul moel piiramisega nõustumiseks.

 

VIIVITUSE VÄLTIMINE

18. Käesoleva kindlustuse tingimuseks on kindlustatud isiku tegutsemine mõistliku aja jooksul kõigis temast sõltuvates olukordades.

 

KOHALDATAV ÕIGUS

19. Käesolevate kindlustustingimuste suhtes kohaldatakse Inglise õigust.

 

MÄRKUS. Kui punkti 9 kohaselt taotletakse kindlustuskaitse jätkumist või teatatakse sihtkoha muutmisest vastavalt punktile 10, siis tuleb sellest kindlustusandjat viivitamatult teavitada ja õigus kindlustuskaitsele sõltub teatamiskohustuse täitmisest.

 

* Vaidluste korral, mis leiavad aset Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja vahel tulenevalt käesolevatest klauslitest, on lahendamise aluseks klauslite ingliskeelne variant "Institute Cargo Clauses (A) 01/01/09“

 

CL382

01/01/2009

VEOSEKINDLUSTUSE KLAUSLID (B)

KAETUD RISKID

 

Riskid

1. Kui punktides 4, 5, 6 ja 7 ei ole sätestatud teisiti, pakub see kindlustus kaitset riskide eest, mis on seotud 1.1 kindlustusobjekti hävimise või kahjustada saamisega, mis on põhjendatult omistatav alljärgnevale:

1.1.1 tulekahju või plahvatus;

1.1.2 aluse või veesõiduki madalikule või kaldale jooksmine, uppumine või kaadumine;

1.1.3 maismaaveoki ümberminek või rööbastelt väljasõit;

1.1.4 aluse, veesõiduki või transpordivahendi kokkupõrge või -puude muu välise objektiga, välja arvatud veega;

1.1.5 veose lossimine hädasadamas;

1.1.6 maavärin, vulkaanipurse või pikselöök;

1.2 kindlustusobjekti hävimise või kahjustada saamisega, mis on põhjustatud alljärgneva poolt:

1.2.1 üldavariiga seotud ohverdus;

1.2.2 tahtlik ohverdus laeva päästmisel või uhtumine üle parda;

1.2.3 mere-, järve- või jõevee tungimine alusele, veesõidukisse, lastiruumi, transpordivahendisse, konteinerisse või ladustamispaika;

 

1.3 mis tahes pakkeühiku täielik häving seoses üle parda uhtumisega või alusele või veesõidukile või sellelt maha laadimise ajal.

 

Üldavarii

2. See kindlustus katab üldavarii ja hädaolukorras päästmise tasusid, mida on korrigeeritud või mis on määratud vastavalt veolepingule ja/või kohaldatavale õigusele ja praktikale, ning on tehtud eesmärgiga vältida mis tahes kahju või seoses mis tahes kahju vältimisega, välja klauslites 4,5,6, ja 7 või mujal käesolevas kindlustuses toodud juhtumid.

 

Kokkupõrkeklausel „mõlemad on süüdi“

3. See kindlustus kaitseb kindlustatud isikut kõigi kindlustatud riskide puhul vastutuse eest, mis tuleneb veolepingu kokkupõrkeklauslist „mõlemad on süüdi“. Nimetatud klauslist tuleneva vedaja nõude korral on kindlustatud isik kohustatud teavitama kindlustusandjat, kellel on õigus omal kulul kaitsta kindlustatud isikut selle nõude eest.

 

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

4. Käesolev kindlustus ei kata kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

4.1 kindlustatud isiku tahtlik üleastumine;

4.2 kindlustusobjekti tavaline leke, tavaline kaalu või mahu vähenemine või tavaline kulumine;

4.3 kindlustusobjekti puudulik või sobimatu pakend või kindlustusobjekti ettevalmistamine selleks, et pidada vastu kindlustatud veo käigus aset leidvatele tavalistele vahejuhtumitele, kui pakkimise või ettevalmistamise viib läbi kindlustatud isik või tema töötaja või enne käesolevate eritingimuste lisamist kindlustuslepingule (käesolevate klauslite mõistes tähendab „pakkimine“ ka konteinerisse paigutamist ja „töötajate“ all ei peeta silmas sõltumatuid töövõtjaid);

4.4 kindlustusobjektile omane puudus või kindlustusobjekti olemus;

4.5 viivitus, isegi kui selle põhjustas kindlustusrisk (v.a punkti 2 alusel tasumisele kuuluvad kulud);

4.6 aluse omanike, juhtivtöötajate, prahtijate või kasutajate maksejõuetus või finantsraskused olukorras, kus kindlustusobjekti laadimisel aluse pardale oli kindlustatud isik teadlik või oleks tavapärase majandustegevuse raames pidanud olema teadlik sellest, et maksejõuetus või finantsraskused võivad takistada reisi normaalset kulgu; Käesolevat välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt;

4.7 kindlustusobjekti või selle osa tahtlik kahjustamine või hävitamine mis tahes isiku(te) süülise teo tulemusena;

4.8 otseselt või kaudselt relva või sõjaotstarbelise aatomi- või tuumaseadme või -reaktsiooni või radioaktiivse jõu või aine kasutamine;

 

5.

5.1 Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mis tuleneb: 5.1.1 aluse või veesõiduki meresõidukõlbmatusest või aluse või veesõiduki sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustatud isik on meresõidukõlbmatusest või sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti alusele või veesõidukile laaditakse;

5.1.2 konteineri või transpordivahendi sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustusobjekti laadimine konteinerisse või transpordivahendile toimub enne käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingusse või kui seda teostab kindlustatud isik või tema töötaja, olles sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti konteinerisse või transpordivahendile laaditakse;

5.2 Klauslis 5.1.1 sätestatud välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt.

5.3 Kindlustusandja ei võta endale mingit vastutust juhul, kui laeva merekõlbulikkuse ja kindlustusobjekti sihtkohta vedamiseks sobivuse kohta antud kinnitused ei vasta tõele.

 

6. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

6.1 sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või eeltoodust tulenevad siserahutused või vaenuliku võimu või selle vastu suunatud vaenulik akt;

6.2 vangistamine, arestimine, konfiskeerimine või kinnipidamine või mainitud tegevuse tagajärg või katse;

6.3 mahajäetud miin, torpeedo, pomm või muu sõjarelv.

 

7. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

7.1 streikija, töötaja töösulu ajal, töölis- või rahvarahutusest või mässust osa võttev isik;

7.2 streik, töösulg, töölis- või rahvarahutused või mäss;

7.3 terroriakt, mis on pandud toime isiku poolt, kes on tegutseb organisatsiooni nimel või on seotud organisatsiooniga, mis sooritab tegevusi, mille eesmärgiks on jõu või vägivallaga kukutada seaduslik või ebaseaduslik valitsus või mõjutada seda;

7.4 isik, kes tegutseb poliitilistel, ideoloogilistel või usulistel kaalutlustel.

 

KESTVUS

 

Veoklausel

8.

8.1 Vastavalt punktile 11 hakkavad käesolevad kindlustustingimused kehtima alates ajast, mil kindlustusobjekt esmakordselt paigutatakse lattu või ladustamispaika (kindlustuslepingus nimetatud kohas) selle viivitamatuks laadimiseks transpordivahendisse või -vahendile veo alustamiseks, need kindlustustingimused kehtivad tavapärase veo ajal ja nende kehtivus lõppeb

8.1.1 niipea kui kindlustusobjekt on kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas asuvas lõpplaos või lõplikus ladustamispaigas asuvalt transpordivahendilt maha laaditud, või

8.1.2 niipea kui kindlustusobjekt on maha laaditud transpordivahendilt enne kindlustuslepingus nimetatud sihtkohta jõudmist või kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas muus laos või ladustamispaigas, mida kindlustatud isik või tema töötaja on otsustanud kasutada kindlustusobjekti erakorraliseks ladustamiseks või kindlustusobjekti jagamiseks või jaotamiseks, või

8.1.3 kui kindlustatud isik või tema töötajad otsustavad kasutada transpordivahendit või konteinerit kindlustusobjekti erakorraliseks veoks või ladustamiseks, või

8.1.4 60 päeva möödumisel kindlustusobjekti mahalaadimisest aluselt lõppsadamas, olenevalt sellest, mis toimub kõige varem.

8.2 Kui pärast aluselt mahalaadimist lõppsadamas, ent enne käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse lõppemist saadetakse kindlustusobjekt sihtkohta, kuhu edastamine ei ole kindlustatud, siis käesolevad kindlustustingimused, mille lõpetamise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4, ei kehti kauem kui alustatakse kindlustusobjekti esmakordset vedu vastavasse muusse sihtkohta.

8.3 Käesolevad kindlustustingimused kehtivad (nende lõppemise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4 ja punkti 9) kindlustatud isikust sõltumatult tekkinud viivituse, kõrvalekalde, sunniviisilise lossimise, ümbersuunamise või ümberlaadimise ajal ja veo katkestamise ajal seoses veolepinguga vedajale antud õiguse kasutamisega.

 

Veolepingu lõppemine

9. Kui kindlustatud isikust mitteolenevatel põhjustel lõpeb veoleping sadamas või kohas, mis ei ole veolepingus sätestatud, või kui vedu lõpeb enne kindlustusobjekti mahalaadimist vastavalt punktile 8, siis lõpeb ka käesolev kindlustuskaitse, juhul kui kindlustusandjat ei teavitata viivitamatult ega taotleta kindlustuskaitse jätkumist, ent kui seda tehakse, siis jääb kindlustuskaitse jõusse ning kindlustusandjal on seejuures õigus nõuda täiendava kindlustuspreemia tasumist, 9.1 kuni kindlustusobjekti müümiseni ja toimetamiseni ettenähtud sadamasse või kohta, või, kui pole kokku lepitud teisiti, kuni 60 päeva möödumiseni kindlustusobjekti jõudmisest ettenähtud sadamasse või kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem, või 9.2 kui kindlustusobjekt saadetakse nimetatud 60-päevase perioodi (või poolte vahel kokkulepitud pikema perioodi) jooksul kindlustuslepingus sätestatud sihtkohta või muusse sihtkohta, kuni kindlustuskaitse lõpeb vastavalt punktis 8 sätestatule.

 

Reisi muutmine

10.

10.1 Kui pärast käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingule muudab kindlustatud isik sihtkohta, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada kindlustusandjat ning leppida kokku uutes tasumäärades ja tingimustes. Kui kahjujuhtum leiab aset enne vastava kokkuleppe sõlmimist, siis kehtib kindlustuskaitse vaid juhul, kui kindlustuskaitset oleks saanud pakkuda ärilistel alustel mõistliku turuhinnaga ja mõistlikel turutingimustel.

10.2 Kui alustatakse kindlustusobjekti vedu vastavalt käesolevatele kindlustustingimistele (kooskõlas punktiga 8.1), ent kindlustatud isiku või tema töötajate teadmata suundub laev teise sihtkohta, siis loetakse käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse algusajaks siiski kõnealuse veo algushetk.

 

NÕUDED

 

Kindlustushuvi

11.

11.1 Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt hüvitise saamiseks peab kindlustatud isikul olema kindlustusobjekti suhtes kindlustushuvi kahju tekkimise ajal.

11.2 Vastavalt punktile 11.1 on kindlustatud isikul õigus saada hüvitist kindlustusperioodil tekkinud kindlustatud kahju eest ka juhul, kui kahju tekkis enne kindlustuslepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui kindlustatud isik oli kahjust teadlik, ent kindlustusandja mitte.

 

Saatekulud

12. Kui käesolevate kindlustustingimustega hõlmatud riski realiseerumise tõttu lõppeb kindlustatud vedu mitte selles sadamas või kohas, kuhu kindlustusobjekti vedu käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustatud on, hüvitab kindlustusandja kindlustatud isikule kõik viimase poolt nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused seoses kindlustusobjekti mahalaadimise, ladustamise ja toimetamisega sihtkohta, kuhu tema toimetamine kindlustatud on. Punkti 12 suhtes – seda ei kohaldada üldavarii ega hädaolukorras päästmise puhul – kohaldatakse punktides 4, 5, 6 ja 7 sätestatud välistavaid tingimusi ja see ei sisalda tasu, mis tuleneb kindlustatud isiku või tema töötaja süülisest käitumisest, hooletusest, maksejõuetusest või finantsraskustest. Täielik konstruktsiooniline kahju

 

13. Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt ei kuulu hüvitamisele täielik konstruktsiooniline kahju, välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt hüljatakse mõistlikult seetõttu, et tema täielik kahju näib olevat vältimatu või seetõttu, et kindlustusobjekti remontimise, taastamise ja sihtkohta toimetamise kulu ületab tema väärtuse sihtkohta jõudmise hetkel.

 

Täiendav väärtus

14.

14.1 Kui kindlustatud isik kindlustab käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustusobjekti täiendava väärtuse, siis suurendatakse kindlustusobjekti kokkulepitud väärtust käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kogusummani ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kahju ja vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta.

14.2 Täiendava väärtuse kindlustuse korral kehtivad alltoodud tingimused: Kindlustusobjekti kokkulepitud väärtus loetakse võrdseks esmase kindlustuslepingu tingimustes sätestatud kogusummaga ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kindlustusobjekti kahju ja kindlustuslepingus sätestatud vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta.

 

KINDLUSTUSE ULATUS

 

15. Käesolev kindlustus:

15.1 kaitseb kindlustatud isikut, sealhulgas isikut, kes sõlmis kindlustuslepingu või kelle nimel kindlustusleping sõlmiti, või volitatud isikut;

15.2 ei laiene ega ulatu vedajale või muule valdajale.

 

KAHJU VÄHENDAMINE

 

Kindlustatud isiku kohustus

16. Kindlustatud isik ja tema töötajad ja agendid on kohustatud on käesoleva lepingu kohaselt hüvitamisele kuuluva kahju suhtes:

16.1 rakendama mõistlikke abinõusid kahju vältimiseks või vähendamiseks; ja

16.2 tagama vedajate, valdajate või muude kolmandate isikute õiguste säilimise ja kasutamise ning kindlustusandja hüvitab kindlustatud isikule lisaks käesolevate tingimuste kohaselt hüvitamisele kuuluvale kahjule kõik nende kohustuste täitmisel nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused.

 

Loobumine

17. Kindlustatud isiku või kindlustusandja rakendatud abinõusid eesmärgiga kindlustusobjekt päästa, seda kaitsta või see taastada ei loeta poolte õiguste eiramisest või nende muul moel piiramisest loobumiseks ega poolte õiguste eiramise või nende muul moel piiramisega nõustumiseks.

 

VIIVITUSE VÄLTIMINE

18. Käesoleva kindlustuse tingimuseks on kindlustatud isiku tegutsemine mõistliku aja jooksul kõigis temast sõltuvates olukordades.

 

KOHALDATAV ÕIGUS

19. Käesolevate kindlustustingimuste suhtes kohaldatakse Inglise õigust.

 

MÄRKUS. Kui punkti 9 kohaselt taotletakse kindlustuskaitse jätkumist või teatatakse sihtkoha muutmisest vastavalt punktile 10, siis tuleb sellest kindlustusandjat viivitamatult teavitada ja õigus kindlustuskaitsele sõltub teatamiskohustuse täitmisest.

 

* Vaidluste korral, mis leiavad aset Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja vahel tulenevalt käesolevatest klauslitest, on lahendamise aluseks klauslite ingliskeelne variant "Institute Cargo Clauses (B) 01/01/09“

 

CL383

01/01/2009

Klauslid - B

VEOSEKINDLUSTUSE KLAUSLID (C)

KAETUD RISKID

 

Riskid

1. See kindlustus katab riske, mis on seotud

1.1 kindlustusobjekti hävimise või kahjustada saamisega, mis on põhjendatult omistatav alljärgnevale:

1.1.1 tulekahju või plahvatus;

1.1.2 aluse või veesõiduki madalikule või kaldale jooksmine, uppumine või kaadumine;

1.1.3 maismaaveoki ümberminek või rööbastelt väljasõit;

1.1.4 aluse, veesõiduki või transpordivahendi kokkupõrge või -puude muu välise objektiga, välja arvatud veega;

1.1.5 veose lossimine hädasadamas;

1.2 kindlustusobjekti hävimise või kahjustada saamisega, mis on põhjustatud alljärgneva poolt:

1.2.1 üldavariiga seotud ohverdus;

1.2.2 tahtlik ohverdus laeva päästmisel.

 

Üldavarii

2. See kindlustus katab üldavarii ja hädaolukorras päästmise tasusid, mida on korrigeeritud või mis on määratud vastavalt veolepingule ja/või kohaldatavale õigusele ja praktikale, ning on tehtud eesmärgiga vältida mis tahes kahju või seoses mis tahes kahju vältimisega, välja klauslites 4,5,6, ja 7 või mujal käesolevas kindlustuses toodud juhtumid. Kokkupõrkeklausel „mõlemad on süüdi“

 

3. See kindlustus kaitseb kindlustatud isikut kõigi kindlustatud riskide puhul vastutuse eest, mis tuleneb veolepingu kokkupõrkeklauslist „mõlemad on süüdi“. Nimetatud klauslist tuleneva vedaja nõude korral on kindlustatud isik kohustatud teavitama kindlustusandjat, kellel on õigus omal kulul kaitsta kindlustatud isikut selle nõude eest.

 

VÄLISTAVAD TINGIMUSED

 

4. Käesolev kindlustus ei kata kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

4.1 kindlustatud isiku tahtlik üleastumine;

4.2 kindlustusobjekti tavaline leke, tavaline kaalu või mahu vähenemine või tavaline kulumine;

4.3 kindlustusobjekti puudulik või sobimatu pakend või kindlustusobjekti ettevalmistamine selleks, et pidada vastu kindlustatud veo käigus aset leidvatele tavalistele vahejuhtumitele, kui pakkimise või ettevalmistamise viib läbi kindlustatud isik või tema töötaja või enne käesolevate eritingimuste lisamist kindlustuslepingule (käesolevate klauslite mõistes tähendab „pakkimine“ ka konteinerisse paigutamist ja „töötajate“ all ei peeta silmas sõltumatuid töövõtjaid);

4.4 kindlustusobjektile omane puudus või kindlustusobjekti olemus;

4.5 viivitus, isegi kui selle põhjustas kindlustusrisk (v.a punkti 2 alusel tasumisele kuuluvad kulud);

4.6 aluse omanike, juhtivtöötajate, prahtijate või kasutajate maksejõuetus või finantsraskused olukorras, kus kindlustusobjekti laadimisel aluse pardale oli kindlustatud isik teadlik või oleks tavapärase majandustegevuse raames pidanud olema teadlik sellest, et maksejõuetus või finantsraskused võivad takistada reisi normaalset kulgu; Käesolevat välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt;

4.7 kindlustusobjekti või selle osa tahtlik kahjustamine või hävitamine mis tahes isiku(te) süülise teo tulemusena;

4.8 otseselt või kaudselt relva või sõjaotstarbelise aatomi- või tuumaseadme või -reaktsiooni või radioaktiivse jõu või aine kasutamine;

 

5.

5.1 Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mis tuleneb: 5.1.1 aluse või veesõiduki meresõidukõlbmatusest või aluse või veesõiduki sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustatud isik on meresõidukõlbmatusest või sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti alusele või veesõidukile laaditakse;

5.1.2 konteineri või transpordivahendi sobimatusest kindlustusobjekti turvaliseks vedamiseks, kui kindlustusobjekti laadimine konteinerisse või transpordivahendile toimub enne käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingusse või kui seda teostab kindlustatud isik või tema töötaja, olles sobimatusest teadlik ajal, mil kindlustusobjekti konteinerisse või transpordivahendile laaditakse;

5.2 Klauslis 5.1.1 sätestatud välistavat tingimust ei kohaldata, kui kindlustusleping on loovutatud isikule, kes on siduva lepinguga heauskselt ostnud või andnud nõusoleku osta kindlustusobjekt.

5.3 Kindlustusandja ei võta endale mingit vastutust juhul, kui laeva merekõlbulikkuse ja kindlustusobjekti sihtkohta vedamiseks sobivuse kohta antud kinnitused ei vasta tõele.

 

6. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

6.1 sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või eeltoodust tulenevad siserahutused või vaenuliku võimu või selle vastu suunatud vaenulik akt;

6.2 vangistamine, arestimine, konfiskeerimine või kinnipidamine või mainitud tegevuse tagajärg või katse; 6.3 mahajäetud miin, torpeedo, pomm või muu sõjarelv.

 

7. Mitte mingil juhul ei kata kindlustuskaitse kulutusi ega kindlustusobjekti kaotust ega kahjustumist, mille on põhjustanud:

7.1 streikija, töötaja töösulu ajal, töölis- või rahvarahutusest või mässust osa võttev isik;

7.2 streik, töösulg, töölis- või rahvarahutused või mäss;

7.3 terroriakt, mis on pandud toime isiku poolt, kes on tegutseb organisatsiooni nimel või on seotud organisatsiooniga, mis sooritab tegevusi, mille eesmärgiks on jõu või vägivallaga kukutada seaduslik või ebaseaduslik valitsus või mõjutada seda;

7.4 isik, kes tegutseb poliitilistel, ideoloogilistel või usulistel kaalutlustel.

 

KESTVUS

 

Veoklausel

8.

8.1 Vastavalt punktile 11 hakkavad käesolevad kindlustustingimused kehtima alates ajast, mil kindlustusobjekt esmakordselt paigutatakse lattu või ladustamispaika (kindlustuslepingus nimetatud kohas) selle viivitamatuks laadimiseks transpordivahendisse või -vahendile veo alustamiseks, need kindlustustingimused kehtivad tavapärase veo ajal ja nende kehtivus lõppeb

8.1.1 niipea kui kindlustusobjekt on kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas asuvas lõpplaos või lõplikus ladustamispaigas asuvalt transpordivahendilt maha laaditud, või

8.1.2 niipea kui kindlustusobjekt on maha laaditud transpordivahendilt enne kindlustuslepingus nimetatud sihtkohta jõudmist või kindlustuslepingus nimetatud sihtkohas muus laos või ladustamispaigas, mida kindlustatud isik või tema töötaja on otsustanud kasutada kindlustusobjekti erakorraliseks ladustamiseks või kindlustusobjekti jagamiseks või jaotamiseks, või

8.1.3 kui kindlustatud isik või tema töötajad otsustavad kasutada transpordivahendit või konteinerit kindlustusobjekti erakorraliseks veoks või ladustamiseks, või

8.1.4 60 päeva möödumisel kindlustusobjekti mahalaadimisest aluselt lõppsadamas, olenevalt sellest, mis toimub kõige varem.

8.2 Kui pärast aluselt mahalaadimist lõppsadamas, ent enne käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse lõppemist saadetakse kindlustusobjekt sihtkohta, kuhu edastamine ei ole kindlustatud, siis käesolevad kindlustustingimused, mille lõpetamise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4, ei kehti kauem kui alustatakse kindlustusobjekti esmakordset vedu vastavasse muusse sihtkohta.

8.3 Käesolevad kindlustustingimused kehtivad (nende lõppemise suhtes kohaldatakse punkte 8.1.1 kuni 8.1.4 ja punkti 9) kindlustatud isikust sõltumatult tekkinud viivituse, kõrvalekalde, sunniviisilise lossimise, ümbersuunamise või ümberlaadimise ajal ja veo katkestamise ajal seoses veolepinguga vedajale antud õiguse kasutamisega.

 

Veolepingu lõppemine

9. Kui kindlustatud isikust mitteolenevatel põhjustel lõpeb veoleping sadamas või kohas, mis ei ole veolepingus sätestatud või kui vedu lõpeb enne kindlustusobjekti mahalaadimist vastavalt punktile 8, siis lõpeb ka käesolev kindlustuskaitse, juhul kui kindlustusandjat ei teavitata sellest viivitamatult ega taotleta kindlustuskaitse jätkumist, ent kui seda tehakse, siis jääb kindlustuskaitse jõusse ning kindlustusandjal on seejuures õigus nõuda täiendava kindlustuspreemia tasumist,

9.1 kuni kindlustusobjekti müümiseni ja toimetamiseni ettenähtud sadamasse või kohta, või, kui pole kokku lepitud teisiti, kuni 60 päeva möödumiseni kindlustusobjekti jõudmisest ettenähtud sadamasse või kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem, või

9.2 kui kindlustusobjekt saadetakse nimetatud 60-päevase perioodi (või poolte vahel kokkulepitud pikema perioodi) jooksul kindlustuslepingus sätestatud sihtkohta või muusse sihtkohta, kuni kindlustuskaitse lõpeb vastavalt punktis 8 sätestatule.

 

Reisi muutmine

10.

10.1 Kui pärast käesolevate tingimuste lisamist kindlustuslepingule muudab kindlustatud isik sihtkohta, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada kindlustusandjat ning leppida kokku uutes tasumäärades ja tingimustes. Kui kahjujuhtum leiab aset enne vastava kokkuleppe sõlmimist, siis kehtib kindlustuskaitse vaid juhul, kui kindlustuskaitset oleks saanud pakkuda ärilistel alustel mõistliku turuhinnaga ja mõistlikel turutingimustel.

10.2 Kui alustatakse kindlustusobjekti vedu vastavalt käesolevatele kindlustustingimistele (kooskõlas punktiga 8.1), ent kindlustatud isiku või tema töötajate teadmata suundub laev teise sihtkohta, siis loetakse käesolevate kindlustustingimuste kehtivuse algusajaks siiski kõnealuse veo algushetk.

 

NÕUDED

 

Kindlustushuvi

11.

11.1 Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt hüvitise saamiseks peab kindlustatud isikul olema kindlustusobjekti suhtes kindlustushuvi kahju tekkimise ajal.

11.2 Vastavalt punktile 11.1 on kindlustatud isikul õigus saada hüvitist kindlustusperioodil tekkinud kindlustatud kahju eest ka juhul, kui kahju tekkis enne kindlustuslepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui kindlustatud isik oli kahjust teadlik, ent kindlustusandja mitte.

 

Saatekulud

12. Kui käesolevate kindlustustingimustega hõlmatud riski realiseerumise tõttu lõppeb kindlustatud vedu mitte selles sadamas või kohas, kuhu kindlustusobjekti vedu käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustatud on, hüvitab kindlustusandja kindlustatud isikule kõik viimase poolt nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused seoses kindlustusobjekti mahalaadimise, ladustamise ja toimetamisega sihtkohta, kuhu tema toimetamine kindlustatud on. Punkti 12 suhtes – seda ei kohaldada üldavarii ega hädaolukorras päästmise puhul – kohaldatakse punktides 4, 5, 6 ja 7 sätestatud välistavaid tingimusi ja see ei sisalda tasu, mis tuleneb kindlustatud isiku või tema töötaja süülisest käitumisest, hooletusest, maksejõuetusest või finantsraskustest.

 

Täielik konstruktsiooniline kahju

13. Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt ei kuulu hüvitamisele täielik konstruktsiooniline kahju, välja arvatud juhul, kui kindlustusobjekt hüljatakse mõistlikult seetõttu, et tema täielik kahju näib olevat vältimatu või seetõttu, et kindlustusobjekti remontimise, taastamise ja sihtkohta toimetamise kulu ületab tema väärtuse sihtkohta jõudmise hetkel.

 

Täiendav väärtus

14.

14.1 Kui kindlustatud isik kindlustab käesolevate kindlustustingimuste kohaselt kindlustusobjekti täiendava väärtuse, siis suurendatakse kindlustusobjekti kokkulepitud väärtust käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kogusummani ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kahju ja vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta.

14.2 Täiendava väärtuse kindlustuse korral kehtivad alltoodud tingimused: Kindlustusobjekti kokkulepitud väärtus loetakse võrdseks esmase kindlustuslepingu tingimustes sätestatud kogusummaga ning täiendava väärtuse kindlustuskaitse kindlustusobjekti kahju ja kindlustuslepingus sätestatud vastutuse vastu käesolevate kindlustustingimuste raames peab olema proportsionaalne käesolevates kindlustustingimustes sätestatud kindlustussumma ja kogu kindlustussumma vahelise suhtega. Nõude esitamise korral esitab kindlustatud isik kindlustusandjale tõendi muudest kindlustuslepingutest tulenevate kindlustussummade kohta. KINDLUSTUSE

 

ULATUS

15. Käesolev kindlustus:

15.1 kaitseb kindlustatud isikut, sealhulgas isikut, kes sõlmis kindlustuslepingu või kelle nimel kindlustusleping sõlmiti, või volitatud isikut;

15.2 ei laiene ega ulatu vedajale või muule valdajale.

 

KAHJU VÄHENDAMINE

 

Kindlustatud isiku kohustus

16. Kindlustatud isik ja tema töötajad ja agendid on kohustatud on käesoleva lepingu kohaselt hüvitamisele kuuluva kahju suhtes:

16.1 rakendama mõistlikke abinõusid kahju vältimiseks või vähendamiseks; ja

16.2 tagama vedajate, valdajate või muude kolmandate isikute õiguste säilimise ja kasutamise ning kindlustusandja hüvitab kindlustatud isikule lisaks käesolevate tingimuste kohaselt hüvitamisele kuuluvale kahjule kõik nende kohustuste täitmisel nõuetekohaselt ja mõistlikult tehtud kulutused. Loobumine

 

17. Kindlustatud isiku või kindlustusandja rakendatud abinõusid eesmärgiga kindlustusobjekt päästa, seda kaitsta või see taastada ei loeta poolte õiguste eiramisest või nende muul moel piiramisest loobumiseks ega poolte õiguste eiramise või nende muul moel piiramisega nõustumiseks.

 

VIIVITUSE VÄLTIMINE

18. Käesoleva kindlustuse tingimuseks on kindlustatud isiku tegutsemine mõistliku aja jooksul kõigis temast sõltuvates olukordades.

 

KOHALDATAV ÕIGUS

19. Käesolevate kindlustustingimuste suhtes kohaldatakse Inglise õigust.

 

MÄRKUS. Kui punkti 9 kohaselt taotletakse kindlustuskaitse jätkumist või teatatakse sihtkoha muutmisest vastavalt punktile 10, siis tuleb sellest kindlustusandjat viivitamatult teavitada ja õigus kindlustuskaitsele sõltub teatamiskohustuse täitmisest.

 

* Vaidluste korral, mis leiavad aset Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja vahel tulenevalt käesolevatest klauslitest, on lahendamise aluseks klauslite ingliskeelne variant "Institute Cargo Clauses (C) 01/01/09“

 

CL384

01/01/2009

Klauslid - C
bottom of page