top of page
Autovedaja_vastutuskindlustus_Inpro-Insu

Autovedaja ja ekspedeerija vastutuskindlustus

AUTOVEDAJA VASTUTUSKINDLUSTUS

 

Vedaja vastutuskindlustus katab kahjud, kui vedaja on vastutav kaubale tekkinud kahjude eest, mille on põhjustanud ebaprofessionaalne CMR Konventsiooni kohustuste täitmine. Kahjude limiit on kindlaks määratud Konventsiooni tingimustes: mitte rohkem, kui 8,33 SDR kilogrammi kohta või 666 SDR koha eest. Vastutuse limiidid võivad olla eurodes või SDR-des.

CMR kindlustusega on võimalik katta järgmised kahjud:

 

  • Kahjustunud, hävinud või kadunud veos

  • Rahalised nõuded kindlustatu vastu, näiteks kulud veose hilinemisest, valest sihtkohast või ümberpakkimisest

  • Kolmandate isikute vastutus – Kolmandate isikute vara kahjustumine või hävimine transporditavate kaupade poolt. Antud klausli kohaselt on kindlustatu kaitstud ka kahjude vastu, mis võivad tekkida konteineritele transportimise ajal.

  • Kindlustusjuhtumiga seotud veosekadumise kompenseerib kindlustusandja, kui kindlustatu ei ole selle eest vastutav või on kohustustest vabastatud.

  • Raske hooletus

  • Õigusabikulud

Vedajad, kes transpordivad kaupu ka väljaspoole Euroopa Liitu, peavad omama ka lisakatet – TIR ehk tollikohustuste ja tollilõivude maksmise garantii transporditavatele kaupadele, kui nad ära kaovad.

Tihti nõutakse CMR poliisi olemasolu ka erinevatesse ühendustesse liitumisel (näiteks ERAA-ga ehk Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga liitumisel.

EKSPEDEERIJA VASTUTUSKINDLUSTUS

 

Ekspedeerija on vahendajaks veose omaniku ja vedaja vahel. Kohale toimetamata ja kahjustunud kauba eest esitab kauba omanik kahjunõude ekspedeerijale. Mitmetel juhtudel saab ekspedeerija esitada nõude edasi vedajale. Kuid näiteks kui vedaja vastutab veose kahjustamise eest ja tal puudub kehtiv CMR poliis siis välja kuulutades pankroti ta pääseb kohustusest veose omaniku eest ning veose eest vastutab ekspedeerija ise.

Ekspedeerija vastutuskindlustus katab kahjud veose omanikule, kolmandatele isikutele (näiteks laadimise/maha laadimise ajal), aitab katta ümberlaadimise võimalikud kulud, ümberpakkimise ja/või sortimise kulud (kui vaja), tollimaksud, general average kulud ning muud päästmise ja ladustamisega seotud lisakulud.

Kui on vaja, katab kindlustus ka raskest hooletusest, vigadest ja tegevusetusest tulenevad kahjud (hooletus, juhuslikud vead veose dokumentatsioonis ja marsruudi valikul).
 

Veosekindlustus

VEOSEKINDLUSTUS

 

Veosekindlustus võimaldab kindlustada kaupu nende transportimisel punktist A punkti B. See kaitseb kauba omaniku huvi olukorras, kus vedaja ei ole kohustatud kahju hüvitama või tema vastutus on piiratud. Autovedaja või ekspedeerija huvi kaitseb nende vastutuskindlustus.

Veosekindlustus tuleks kauba omanikul sõlmida siis, kui kauba tegelik väärtus on suurem kui kauba kaalu ja autovedaja või ekspedeerija vastutuse piirmäära korrutis (kauba kaal x 8,33 SDR).

Enamasti kindlustatakse veosekindlustusega ostu-müügilepingu objektiks olevaid kaupu. Veosekindlustuse lepingu peaks sõlmima ostu-müügilepingu osapool (ostja või müüja), kes kannab vastavalt tarneklauslile kauba kahjustumise, hävimise või kaotsimineku riski.

Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:

  • röövimine

  • tulekahju

  • liiklusõnnetus

  • loodusõnnetus vm.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses - ICC).

Veosekindlustuse Klauslid (A)

Veosekindlustuse Klauslid (B)

Veosekindlustuse Klauslid (C)

bottom of page