top of page

KAHJUKÄSITLUSE ABI TINGIMUSED

KEHTIVAD ALATES 30.12.2019

A.    Kahjukäsitluse abi


A.1. Kahjukäsitluse abi osutajaks on Inpro Insurance Brokers OÜ (edaspidi Inpro Insurance Kindlustusmaakler).


A.2. Inpro Insurance Kindlustusmaakler osutab teenuseid käesolevate tingimuste (edaspidi Tingimused) ja Kindlustusmaaklerilepingu Üldtingimuste alusel.


A.3. Kahjukäsitluse abi tähendab kindlustustegevuse seaduse §192 lg2 p14 nimetatud, nõustavat kahjukäsitluse abi teenust, mida Inpro Insurance Kindlustusmaakler käesolevate Tingimuste ja lisakokkulepete alusel osutab Inpro Insurance Kindlustusmaakleri Kliendile.


A.4. Kahjuabi teenus sisaldab:

 

  • Nõustamist vahetult pärast kahjujuhtumit, sh kahju suurenemise ärahoidmiseks ja kahjujuhtumi nõuetekohaseks fikseerimiseks

 

  • Abistamist kahjujuhtumi dokumentatsiooni kogumisel, vormistamisel ja esitamisel

 

  • Kliendile kindlustusseltsi kahju hüvitamise põhimõtete ja kahju hüvitamise kohta tehtud otsuse selgitamist

 

  • Päringute koostamist seoses kahjujuhtumiga kindlustusseltsile ja kolmandatele isikutele, kindlustushüvitise vähendamisele või väljamaksmisest keeldumisele vaiete koostamine

 

  • Kliendi abistamist läbirääkimiste pidamisel kindlustusseltsiga

 

  • Kahju hüvitamise nõuete koostamist kolmandatele isikutele ning nõustamist seoses regressinõudega ja vajadusel regressinõude vastuse koostamist

 

  • Kahjujuhtumiga seotud arvamuste ja hinnangute koostamist


B. Kahjukäsitluse abi teenuse osutamine 


B.1. Inpro Insurance Kindlustusmaakler ja Klient võivad kokku leppida ajalise mahu, mille ulatuses Inpro Insurance Kindlustusmaakler Kliendile käesolevate tingimuste alusel kahjukäsitluse abi teenust osutab. 


B.2. Inpro Insurance Kindlustusmaakler on kohustatud alustama Kliendile kahjukäsitluse abi teenuse osutamist pärast seda, kui Klient on Inpro Insurance Kindlustusmaaklerile kahjujuhtumi toimumisest kirjalikult teatanud e-maili aadressile: info@inpro.ee 


B.3. Kahjukäsitluse abi teenuse osutamise järjekorra määrab kindlaks Inpro Insurance Kindlustusmaakler, lähtudes seejuures Kliendi parimatest huvidest, Kliendi ettepanekutest ja juhistest. 


B.4. Inpro Insurance Kindlustusmaakler osutab kahjukäsitluse abi teenust tööpäevadel kella 09.00 - 21.00. Inpro Insurance Kindlustusmaakler vastab Kliendi telefonikõnedele või e-kirjadele hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul, tavapäraselt varem. Inpro Insurance Kindlustusmaakler nõustab Klienti telefoni ja e-kirja teel, erikokkuleppel tuleb kahjujuhtumi toimumise kohale. 


B.5. Kahjukäsitluse abi osutamisel teeb Inpro Insurance Kindlustusmaakler, enda spetsialiste parimaid kahjukäsitluse abi alaseid oskusi ja teadmisi kasutades, et korraldada Kliendi jaoks kindlustuslepingust ja seadusest tulenev võimalikult soodsam kahjujuhtumi lahendamine ning kahju hüvitamine. Kahjukäsitluse abi osutamisel ei taga Inpro Insurance Kindlustusmaakler, olenemata temapoolsetest pingutustest, Kliendile kahju hüvitamist ning kindlustusandja poolt kõigi Kliendi taotluste ja tegevustega nõustumist. Inpro Insurance Kindlustusmaakler ei ole kahjujuhtumi korral vastutav Kliendile kahju hüvitamise eest. Kahjujuhtumi korral jääb Klient, olenemata Inpro Insurance Kindlustusmaakleri poolt kahjukäsitluse abi osutamisest, kindlustusandja ees ise vastutavaks oma kindlustuslepingust ja seadusest tulenevate kohustuste täitmise eest. Inpro Insurance Kindlustusmaakler on kahjukäsitluse abi teenuste osutamisel üksnes nõustaja, vastutamata kahju hüvitamise, samuti Kliendi avalduste ning tegevuste eest, esitab Klient kindlustusandjale ja kolmandatele isikutele kõik avaldused ja dokumendid ise.


B.6. Kahjukäsitluse abi osutamisega ei ole hõlmatud õiguslike hinnangute koostamine ja Kliendi esindamine kohtuvaidlustes. Inpro Insurance Kindlustusmaakler ei vastuta ühelgi juhul Kliendile kindlustusseltsi poolt kindlustushüvitise osalise või täieliku välja maksmata jätmise, tagasinõude või muu nõude eest, arvestades, et kõigi kindlustuslepingust tulenevate kindlustusvõtja kohustuste täitmise eest jääb, olenemata kahjukäsitluse abi teenuse osutamisest, vastutavaks Klient ise ning Inpro Insurance Kindlustusmaakleril on üksnes nõustav ja abistav roll.


C. Poolte õigused ja kohustused


C.1. Inpro Insurance Kindlustusmaakler kohustub informeerima Klienti talle osutatud kahjukäsitluse abi teenusest, näidates ära täpse ajakulu ning edastades Kliendile mõistliku aja jooksul vastavasisulise e-kirja koos arvega teenuse eest, kui teenus pole Kliendile tasuta.


C.2. Kliendil on õigus esitada Inpro Insurance Kindlustusmaakleri poolt koostatud dokumentidele ja soovitustele parandusettepanekuid 2 (kahe) tööpäeva jooksul arvates vastavast soovitusest teadasaamisest või dokumendi tutvumiseks saamisest. Pärast nimetatud tähtaega loetakse soovitused ja dokumendid Kliendi poolt aktsepteerituks.


C.3. Inpro Insurance Kindlustusmaakler ei vastuta Kliendi poolt kahjukäsitluse käigus sooritatud viivituste või muude tegemata jätmiste eest. Inpro Insurance Kindlustusmaakler ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad Kliendi viivitusest või tegevusetusest talle informatsiooni või dokumentide edastamisel või ebaõige informatsiooni andmisest.


C.4. Kahjukäsitluse abi teenuse kasutamiseks kohustub Klient edastama Inpro Insurance Kindlustusmaaklerile kirjalikult taasesitatavas vormis volikirja esimesel nõudmisel ning edastama Inpro Insurance Kindlustusmaaklerile kõik kahjujuhtumit puudutavad andmed ja informatsiooni esimesel võimalusel tõesena, täpsena ning teavitama asjaoludest, mis ei ole lõpuni selged.


C.5. Teavitama Inpro Insurance Kindlustusmaaklerit juba kindlustusseltsile esitatud teabest ja dokumentidest ning edastama info kõigist kahju suurust puudutavatest kalkulatsioonidest, hinnapakkumistest või ekspertiisidest.


C.6. Esitama Inpro Insurance Kindlustusmaaklerile ainult tõest informatsiooni, nimetatud kohustuse rikkumisel peab Klient kandma kõik sellest tekkinud kahjud ja kulud ise.


C.7. Klient nõustub oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Inpro Insurance Brokers OÜ Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele

bottom of page