top of page
Money

RAHAPESU TÕKESTAMISE TEAVE

Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on tegevus, mille eesmärk on ebaseaduslikult teenitud raha, kriminaaltulu või kuritegeliku vara varjamine ja legaliseerimine. Terrorismi rahastamine on finantsressursside ja/või muude varade otsene või kaudne suunamine terroriaktide toimepanekuks. Samuti teadlik tegevus, mis on suunatud terrorirühmituste ja terroristide toetamisele finantsinstrumentide kaudu.

Miks peab Inpro Insurance Brokers OÜ (edaspidi Inpro Insurance) järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid nõudeid?

Inpro Insurance, kui kahju- ja elukindlustust vahendav kindlustusmaakler, on finantsasutus ning seega kohustatud isik, mis vastutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest.

Inpro Insurance peab tagama, et ettevõtte poolt vahendavaid kindlustusteenuseid ei kasutaks ebaseaduslikel eesmärkidel ning rakendama selleks seadusega ettenähtud meetmeid.

 

Mis on klienditundmise põhimõte?

Klienditundmise põhimõte (Know Your Customer, KYC) on loodud finantsasutuste ja laiemalt majanduse kaitseks rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide eest. Klienditundmise põhimõtet järgides peab kohustatud isik kliendi tuvastama ning tegema kindlaks, et tema raha on pärit seaduslikust allikast.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevates õigusaktides on sätestatud väga ranged nõuded äriühingu protsessidele ja kontrollimeetmetele ning sanktsioone rakendatakse nii reaalse rahapesu juhtumi kui asjakohaste meetmete eiramise korral. Inpro Insurance-il on kohustus klienditundmise põhimõtet järgida ja klientidelt andmeid küsida.

Mis on kliendi tuvastamine?

Seadusest tulenevalt on Inpro Insurance-il kohustus tuvastada klient enne temaga ärisuhte loomist. Füüsilisi isikuid tuvastame seadustes nõutavate tuvastamismeetodite kaudu - näiteks paludes täita vormi, kus klient avaldab oma nime ning isikukoodi.

Juriidilise isiku puhul lasub Inpro Insurance-il kohustus läbi äriregistri kontrollida ettevõtte kehtivaid andmeid, pöörates tähelepanu nii asutamiskoha, aadressi kui tegevuse liigile. Samuti selgitada, kas Inpro Insurance-iga ärisuhet luua sooviv füüsiline isik omab õigust konkreetset juriidilist isikut esindada.

Miks te minult isikuandmeid küsite?

Inpro Insurance peab hankima klientidelt andmeid ja uuendama neid ärisuhte käigus sellelt, et järgida seadusi ja klienditundmise põhimõtte nõudeid. Seetõttu võib Inpro Insurance küsida isikuandmeid nii ärisuhte alustamiseks kui ka selle jätkamiseks. Klientidelt pärit teavet hoitakse konfidentsiaalsena kooskõlas kindlustussaladuse hoidmise kohustusega.

Miks küsivad finantsasutused eri laadi andmeid?

Oma klientide tausta kindlakstegemiseks võivad finantsasutused kasutada eri meetodeid ja teabeallikaid. Inpro Insurance on usaldusväärne partner ning kogub ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud seaduste ja määruste täitmiseks.

Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isikud on füüsilised isikud, kes täidavad praegu või on varem täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid mis tahes riigis ja/või rahvusvahelises asutuses.

 

Riikliku taustaga isikuks peetakse samuti ka järgmisi isikuid:

  • Riikliku taustaga isiku lähisugulased (abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanemad, õed-vennad, lapsed ning laste abikaasad või elukaaslased);

  • Riikliku taustaga isiku lähedased kaastöötajad (isikud, kellega isik juhib ühist äriühingut või kellega tal on muu töö- või ärialane suhe).

 

Riikliku taustaga isikute ametikohad leiate aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/124092020004?leiaKehtiv 

 

Kes on tegelik kasusaaja?

 

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik:

 

  • Kellel on omandiõiguse või muu kontrollimehhanismi kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise /juriidilise isiku üle; 

  • Kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.

 

Tavaliselt peetakse tegelikuks kasusaajaks isikut, kellele kuulub otsese või kaudse osaluse kaudu vähemalt 25% juriidilise isiku osakapitalist või hääleõiguslikest aktsiatest. 

Mida peab tegema klient, kes on maksuresident riigis, milles Inpro Insurance ei tegutse?

Klient peab vastama Inpro Insurance-i poolt esitatud küsimustele. Kui klient on maksukohustuslane ühes või mitmes riigis, milles Inpro Insurance ei tegutse, võime paluda kliendilt enesetuvastamist. Selle käigus peab klient esitama andmed oma maksuresidentsuse kohta ja oma maksukohustuslasena registreerimise numbri. 

bottom of page