top of page
Tall Buildings

Varakindlustus

KÜSI PAKKUMIST

Kui päring on meieni jõudnud, siis sobiva lahenduse väljatöötamiseks analüüsime põhjalikult ettevõtte varaga või tegevusega seotud riske ning pakume teile erinevate kindlustusseltside võimalusi, millest saate valida endale kõige sobivama. Kirjuta meile: info@inpro.ee või saada päring.

Inpro Insurance Brokers pakub individuaalset lähenemist igale kliendile leides lahendusi vastavalt konkreetse ettevõtte vajaduste ning nõudmistele.

MIS ON ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUS

Ettevõtte varakindlustus on iga äri oluline osa, olgu tegemist tagasihoidliku kontori või hiiglasliku tehasega. Varakindlustus maandab ettevõtte materiaalse varaga seotud riske. Juhul, kui ettevõtte vara on laenu tagatiseks, on panga või muu finantsasutuse poolt nõutud eelduseks varakindlustuse olemasolu. Vaata ka vastutuskindlustuse ja ettevõtte tervikkindlustuse lahendusi.

MIS OBJEKTE SAAB KINDLUSTUADA

Ettevõtte varakindlustusega saab kindlustada järgmisi objekte: hoone või selle osad, tootmispinnad, rajatised, laod, estakaadid ja raudtee ülekäigukohad. Juhul, kui ettevõte üürib oma kontorit, saavad nad kindlustada näiteks siseviimistlust. Kindlustusväärtus vastab kindlustatud eseme taastamisväärtusele, mis omakorda sõltub objekti seisukorrast ja tehnilistest iseärasustest. Kindlustuskate võib ulatuda minimaalsest paketist kuni koguriskikindlustuseni.

LISAKS SAAB KINDLUSTADA

Lisaks kinnisvarale võib kindlustuspoliisile lisada kaitse ka mööblile, kontoriseadmetele, inventarile, toorainele, kaubale jne. Sellisel juhul määratakse kindlustusväärtus ettevõtte põhivara nimekirja alusel, mille väljastavad raamatupidajad, või kindlustatava vara nimekirja alusel, mis loetakse poliisi osaks. Ettevõtte varakindlustusega on võimalik kindlustada ka kaupa laos. Kindlustada võib kas kauba või lao omanik.

Ärikatkemise kindlustus

ÄRIKATKESTUS

Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. Hüvitist makstakse vastavalt kindlustatu viimasele kasumiaruandele. Ärikatkemise kindlustus katab kahjud, kui kindlustatul ei ole võimalik äritegevust jätkata järgmiste sündmuste tagajärjel:

 • Tulekahju, pikselöök, gaasiplahvatus

 • Rõhu all töötava tehnika plahvatus

 • Loodusõnnetus

 • Kahju, mis tuleneb torustiku või seadme lekkest (küttesüsteemid, veetorud, tulekustutus- ja kanalisatsioonisüsteemid

 • Pahatahtlik tegevus kolmandate isikute poolt ja mootorsõiduki otsasõit

 • Röövimine ja murdvargus

 • Lennuki või selle osade alla kukkumine


Ärikatkemise kindlustuse kindlustushüvitis makstakse välja ainult juhul, kui ettevõtte vara on kahjustunud või hävinenud kindlustusjuhtumi tagajärjel ja hüvitis on määratud väljamaksmiseks kindlustusandja poolt. Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. Hüvitist makstakse vastavalt kindlustatu viimasele kasumiaruandele. Ärikatkemise kindlustust pakutakse ainult ettevõtte varakindlustuse osana.

Korteriühistukindlustus

KORTERIÜHISTUKINDLUSTUS

Korteriühistukindlustus koosneb kahest osast:

 

 • Varakindlustus

 • Vastutuskindlustus (kolmandate isikute ees)

 

Varakindlustusega on kindlustatud korteriühistu poolt hallatavad hoone osad ja rajatised ning vastutuskindlustusega saate korvata korteriühistu poolt hoone ja hoone juurde kuuluva territooriumi haldamisest tekitatud varalised kahjud kolmandatele isikutele ning soovi korral ka korteriühistu liikmetele. Tavalise kodukindlustusega kindlustatakse reeglina vaid korteri reaalosa (korteri siseviimistlus, põrandad, laed ja mittekandvad vaheseinad ning korterisisesed kommunikatsioonid kuni ühenduskohani). Seevastu hoone vundamendi; kandvad seinad ja laed; katuse; liftid; rõdud; ühiskasutuses olevad ruumid ning kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid (kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteem) kindlustab korteriühistukindlustus.

VARAKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSED

 

 • Tulekindlustus - tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus

 • Torustiku lekke kindlustus - ehitist teenindavast torustikust, mahutist või seadmest väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik

 • Tormikindlustus - torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;  

 • Üleujutuskindlustus - looduslik üleujutus  

 • Vandalismikindlustus - kolmanda isiku süüline tegevus ja maismaasõiduki otsasõit

 • Varguskindlustus - ehitise välisosade vargusest tekkinud kahju

 • Klaasikindlustus - klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel

 • Elektririkke kindlustus - hüvitatakse kindlustatud elektriseadmele tekkinud kahju, mille otseseks põhjuseks  on elektrivoolu põhjustatud liig-, üle- või alapinge, lühis, elektririke

 • Koguriskikindlustus - mis tahes ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatavale varale tekkinud kahju, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. Koguriskikindlustusega on kaetud ka hoone tehnosüsteemide sisemistest riketest tulenevad kahjud.


KORTERIÜHISTU VASTUTUSKINDLUSTUS


Korteriühistu vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas, näiteks õnnetus liftis, koridoris või maja ümbruses. Vastutuskindlustus katab nii varalised kahjud, kui ka isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest tekkinud vajalikud ravikulud. Soovi korral on võimalik valida ka korteriühistu poolt korteriühistu liikmetele tekitatud kahju hüvitamine, näiteks korteriühistu vastutusalas oleva torustiku purunemisest tekkinud veekahju või tehnosüsteemidest alguse saanud tulekahju korteris paiknevale varale.

bottom of page